Privacy policy

PRIVACY STATEMENT & POLICY

B&C Cars and Communication BVBA en B&C Tyre Center BVBA (verder genoemd ‘B&C’) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan B&C kunt toevertrouwen.

 

Tijdens uw contacten met B&C worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

 

Alle info over welke persoonsgegevens B&C verwerkt en hoe B&C hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van B&C
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door B&C
 4. Delen van de persoonsgegevens door B&C
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van B&C
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

 

1. Deze privacy statement & policy

Deze privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die B&C van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de website, webshops en andere producten en diensten van B&C gaat u ermee akkoord dat deze privacy statement & policy van toepassing is op de door B&C verwerkte persoonsgegevens.

B&C behoudt zich het recht om deze privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van B&C terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van B&C

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door B&C verzameld en verwerkt worden:

 • Gegevens die u rechtstreeks aan B&C verstrekt
  • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of GSM-nummer, …
  • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam rekeninghouder, …
  • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, verbindingsmomenten, …
  • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze website of webshop
  • Klachten of feedback omtrent uw ervaring met B&C, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en andere feedback
  • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de website, webshop, … van B&C zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, …
 • Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website en webshop

Wanneer u gebruikt maakt van de website of webshop van B&C kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites, zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar uw B&C toegang tot verleent heeft (vb. locatiegegevens, …).

 • Gegevens uit andere bronnen

B&C kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van B&C, openbare bronnen, sociale media, … Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op B&C.

Op de website van B&C kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door B&C en kunnen een eigen privacyverklaring of -beleid hebben.  B&C raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan B&C of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan B&C (zoals naam, adres, e-mailadres, …) zodat een correctie dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door B&C

Persoonsgegevens worden door B&C voor volgende doeleinden verwerkt:

 • Totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …) alsook het factureren en opvolgen en innen van deze factureren, al dan niet via derden
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op websites, webshops, apps, …
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, website, en de beveiliging daarvan alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van B&C
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijhorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde berichten
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan B&C uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal B&C steeds voorafgaand uw toestemming vragen
 • De naleving van de op B&C van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming gevraagd kan worden.

4 . Delen van de persoonsgegevens door B&C

B&C kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met vennootschappen binnen de eigen groep in België.

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van B&C wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling m.b.t. producten, diensten, website, webshop, …

Indien uw toestemming wettelijk vereist is of B&C van mening is dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zal B&C deze toestemming steeds vragen voordat uw persoonsgegevens gedeeld of doorgestuurd worden naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat B&C uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.  B&C zal in redelijkheid trachten u hierover voorafgaandelijk te contacteren, tenzij wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

Onze partners, leveranciers of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om het gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens ooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in de persoonsgegevens die B&C van u verwerkt, alsook recht op verbetering van deze persoonsgegevens.

U heeft tevens recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en beperking van de verwerking en/of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens voor zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden (voor zover deze overdracht niet noodzakelijk is voor de dienstverlening van B&C) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met B&C via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be

6. Veiligheidsbeleid van B&C

 • Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt B&C alle redelijke maatregelen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

 • Bewaring van de gegevens

B&C zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan rekening houdende met de contractuele en wettelijke verplichtingen.

7. Minderjarigen

B&C verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd die gegeven wordt om producten, diensten, website, webshop, … van B&C te gebruiken. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal B&C deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

B&C Cars and Communication BVBA

Steenweg op Blaasveld 102 te 2801 Heffen

Ondernemingsnummer: BE0465.728.276

E-mailadres: bc.carstyling@telenet.be

Telefoon: 03 288 66 66

 

B&C Tyre Center BVBA

Hoeikensstraat 5b 103 unit 3 te 2830 Willebroek

Ondernemingsnummer: BE0475.959.796

E-mailadres: bc.tyre.center@skynet.be

Telefoon: 03 844 72 32